ریاست دانشگاه

تعداد بازدید:۹۷۳۲۵

 

دکتر  علیرضا امانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

آدرس : اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی
تلفن : 58-33136055
فکس: 33134766