فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای (با مصالح) بیمارستان آیت اله طالقانی اراک (۱۱- ۹۹ )

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۴ کد : ۹۶۶۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۵۱۰۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 11/03/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ  17/03/1399 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و مدارک ارزیابی مناقصه:  روز یکشنبه  تاریخ   01/04/1399
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ  02/04/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.203.937.800 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا اراک بیمارستان آیت اله طالقانی


( ۲ )

نظر شما :