فراخوان دو مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند و خنداب (۴و ۳-۱۴۰۰)

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۵ کد : ۱۶۶۵۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  دو مناقصه عمومی انجام حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه های بهداشت و درمان  شازند و خنداب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاریخ  30/01/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت : تا روز پنجشنبه تاریخ 02/02/1400 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصات :  روز یک شنبه 12/02/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت 10 صبح  دوشنبه   تاریخ 13/02/1400
1-تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه شازند  : 792.288.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
2-تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه خنداب :  674.221.200 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری شازند


( ۲ )

نظر شما :